• +421 948 038 366
  • +421 948 038 367
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Stavebný dozor

Výkon činnosti stavebného dozora

Povinnosti stavebného dozoru definuje stavebný zákon stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Podľa § 46b

Stavebný dozor

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

  1. sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
    b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
    c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.


Kedy je činnosť STAVEBNÉHO DOZORA zo zákona?

 - pri vybraných jednoduchých stavbách a ich zmenách vykonávaných  stavebníkom svojpomocne pre seba:

–stavby na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2aktoré majú jedno nadzemné podlažie,

–oporné múry,

–podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2ahĺbku 6 m

Stavebný dozor v týchto prípadoch preberá na seba povinnosti stavbyvedúceho.

This image for Image Layouts addon

Technický dozor

TDI (TDO) – technický dozor investora (objednávateľa)

Odporúčané činnosti v prospech investora (objednávateľa):

- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi,
- kontroling dodržiavania podmienok stavebného povolenia a iných povolení,
- uloženie overenej projektovej dokumentácie,
- priebežné dopĺňanie projektovej dokumentácie,
- spolupráca s projektantom pri oprave projektu,
- odsúhlasovanie zmien projektu,
- spolupráca s autorským dozorom (autor architektonického návrhu kontroluje súlad projektu pre stavebné povolenie s architektonickým návrhom),
- spolupráca s odborným autorským dohľadom (autor projektu kontroluje súlad realizovanej stavby s projektom).
- kontrola realizovaných prác a tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu výstavby,
- kontrola platobných dokladov,
- sledovanie vykonávania skúšok a preberanie dokladov o skúškach,
- informovanie objednávateľa o postupe výstavby a o závažných skutočnostiach,
- sledovanie vedenia stavebného denníka a pripájanie svojich stanovísk,
- ukladanie dokumentácie, ktoré zhotoviteľ postupne odovzdáva počas realizácie stavby.
- prekontrolovanie dokladov, ktoré zhotoviteľ pripravil k odovzdaniu a prevzatiu stavebného diela,
- účasť na konaní pre odovzdanie a prevzatie stavby,
- kontrola, čí zhotoviteľ stavby odstraňuje chyby a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých termínoch,
- príprava podkladov pre kolaudačné konanie,
- kontrola odstránenia zariadenia staveniska a uvedenia staveniska do projektom predpísaného stavu v dohodnutej lehote

...prípadne iné, zmluvne dohodnuté podmienky a činnosti v prospech investora (objednávateľa)

ZAPRO.SK spol. s r.o.

Žiacka 4
821 06 Bratislava

IČO: 45 927 901
DIČ: 2023 1441 78
IČ-DPH: SK2023144178

Zapísaná v OR okr. súdu Bratislava 1 Vložka číslo: 68890/B

Kontakty

Bc. Erich Tonecker
Mob.1: +421 948 038 366
Mob.2: +421 910 400 000
erich.tonecker@zapro.sk
Web: http://www.zapro.sk

Mikuláš Buzáši
Mob.: +421 948 038 367
buzasi@zapro.sk

FACEBOOK